Tìm kiếm thủ tục hành chính

Tổng số: 35

Mã số Tên Cơ quan thực hiện Cấp thực hiện
BNN-288433 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức quản lý rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổng cục Lâm nghiệp Cấp Bộ
BNN-288432 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trung ương Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam) Cấp Bộ
BNN-288431 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Tổng cục Lâm nghiệp Cấp Bộ
BNN-288430 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đối trong rừng phòng hộ với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Tổng cục Lâm nghiệp Cấp Bộ
BNN-288429 Phê duyệt hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Tổng cục Lâm nghiệp Cấp Bộ
BNN-288290 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cấp Bộ
BNN-288440 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với chủ rừng là tổ chức; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Cấp Tỉnh
BNN-288458 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh đối với trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thực vật rừng, động vât rừng Nhóm II, các loài động vật, thực vật thuộc phụ lục II, III Cites, trừ các loài thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh đối với trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thủy sản thuộc Phụ lục II Cites Cấp Tỉnh
BNN-288447 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp tỉnh) Chi cục Kiểm lâm Cấp Tỉnh
BNN-288446 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường Chi cục Kiểm lâm Cấp Tỉnh

Tìm Kiếm Nhiều Nhất

Bổ sung gần đây nhất