Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục BNN-288436
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận giống cây trồng lâm nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Lâm nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Lâm nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện trường, lập báo cáo thẩm định trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục II và Mục A  Phụ lục III kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.

Cách thức thực hiện trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Văn bản đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 01 Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  
2 Báo cáo kết quả khảo nghiệm giống hoặc trồng sản xuất thử nghiệm theo Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018  
3 Hồ sơ, tài liệu đối với giống nhập khẩu gồm các thông tin về năng suất, chất lượng, điều kiện sinh thái nơi trồng hoặc nơi khảo nghiệm tại nước xuất khẩu
 
Số bộ hồ sơ 01
Phí
- Hội đồng công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới: 4.500.000 đồng/01 lần (theo quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
 
Lệ phí
không
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp;
- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
 
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Góp ý thủ tục hành chính

Tìm Kiếm Nhiều Nhất

Bổ sung gần đây nhất