Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục BNN-288250
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

+ Chủ đầu tư có nhu cầu nộp 01 bộ hồ sơ về UBND cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của chủ dự án (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định).

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, bố trí diện tích trồng rừng thay thế trên địa bàn của địa phương khác trong phạm vi cả nước; quyết định đơn giá trồng rừng, tổng số tiền, thời gian chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan và chủ dự án biết để thực hiện.

+ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Trung ương tiếp nhận, quản lý số tiền trồng rừng thay thế, giải ngân theo phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức trồng rừng thay thế

Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Danh sách các dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế (theo mẫu tại Phụ lục III, Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT). 01
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

25 (hai mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn.
Cơ quan thực hiện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp tỉnh.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của chủ dự án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Góp ý thủ tục hành chính

Tìm Kiếm Nhiều Nhất

Bổ sung gần đây nhất