LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020)

Tên Phòng Thứ hai
06/07/2020
Thứ ba
07/07/2020
Thứ tư
08/07/2020
Thứ năm
09/07/2020
Thứ sáu
10/07/2020
Thứ bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Phòng 301 - A3
8:30‚ Rà soát hồ sơ ERPA (Vụ KHCN-HTQT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và báo cáo - bản cứng)Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
14:00‚ Họp Đảng ủy Tổng cục (về công tác cán bộ và triển khai công tác Đảng)Chủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Họp nghe hồ sơ dự thảo sửa NĐ 06Chủ trì: CQ CITES* (Mời Vụ PC Bộ)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9