LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 26/07/2021 đến 01/08/2021)

Tên Phòng Thứ hai
26/07/2021
Thứ ba
27/07/2021
Thứ tư
28/07/2021
Thứ năm
29/07/2021
Thứ sáu
30/07/2021
Thứ bảy
31/07/2021
Chủ nhật
01/08/2021
Phòng 301 - A3
8:00‚ Họp rà soát chuẩn bị cho họp với USTR Chủ trì: Cục Kiểm lâm*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
13:00-15:00‚ Họp BCĐ Dự án AFoCO (online)Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
Phòng 403 - B9
8:30‚ Rà soát Hồ sơ ĐA Mắc CAChủ trì: Vụ PTR*
Người tạo: Trần Quang Bảo