LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 21/09/2020 đến 27/09/2020)

Tên Phòng Thứ hai
21/09/2020
Thứ ba
22/09/2020
Thứ tư
23/09/2020
Thứ năm
24/09/2020
Thứ sáu
25/09/2020
Thứ bảy
26/09/2020
Chủ nhật
27/09/2020
Phòng 301 - A3
13:30‚ Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ CMĐSDR Sông chò Nghệ AnChủ trì: Cục Kiểm lâm*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:00‚ Làm với Vụ TK Biên tập VPCPChủ trì: Vụ PTR*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9
8:30‚ Họp thống nhất phương án tính toán kết quả thực hiện REDD+ giai đoạn 2014 - 2018Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*) - Anh Minh - PVT chủ trì
Người tạo: Phạm Văn Điển
13:30‚ Họp giao ban tháng Vụ KHCN-HTQT (Anh Minh chỉ đạo chuẩn bị nội dung)Chủ trì:
Người tạo: Phạm Văn Điển